Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom realizovať naše aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov definujú a vymedzujú aké osobné údaje od vás získavame, ako ich používame, uchovávame, zabezpečujeme, zverejňujeme a spracovávame. Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné podmienky ochrany vášho súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany osobných údajov“).

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú založené na našom cieli poskytovať služby Používateľovi pri zachovaní osobného súkromia. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo portálu, pošlite nám email na adresu info@musse.sk

I. Definovanie pojmov v súvislosti s Podmienkami ochrany osobných údajov

1.1 Portál je webová aplikácia, ktorá poskytuje Používateľovi informácie z rôznych zdrojov, ktoré Používateľa zaujímajú alebo sa ho nejakým spôsobom týkajú. Predstavuje bezpečný a jednotný bod interakcie s rôznorodými informáciami, obchodnými procesmi a ľuďmi, prispôsobený individuálnym potrebám konkrétnych Používateľov. Portál je prevádzkovaný na doméne www.musse.sk. Portál môže byť v tejto komunikácii chápaný aj ako „stránka“, v súvislosti s internetovou stránkou.

1.2 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť IDEA 5, s.r.o., so sídlom Sásovská cesta 2969/70, 974 11 Banská Bystrica, IČO 50972243, DIČ: 2120554513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 32289/S, ktorý je na účely všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov správcom osobných údajov. Prevádzkovateľ využíva v tejto komunikácii pomenovania ako „my“, „nás“, „náš“, „nám“.

1.3 Za Používateľa portálu sa pokladá osoba využívajúca služby portálu na osobné a nekomerčné účely. Používateľ je osoba, ktorá je v tejto komunikácii opísaná zámenami „vaše“, „vám“, „vás“, na ktorého sa vzťahujú tieto Podmienky ochrany osobných údajov, aj Podmienky používania portálu.

1.4 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vašu e-mailovú adresu, meno, adresu odosielania, telefónne číslo, používateľské mená a akúkoľvek identifikačnú identitu.

1.5 GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/497, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. 

1.6 Pri návšteve portálu, pri registrácii u nás alebo pri kontakte s nami signalizujete, že ste rozumeli a súhlasili so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií (vrátane vašich osobných údajov) za podmienok uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov. Ak neakceptujete alebo nechcete byť viazaní týmito Podmienkami ochrany osobných údajov, nepoužívajte portál a nevyužívajte naše služby.

II. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme:

2.1 Informácie, ktorá nám poskytujete priamo sami

2.1.1 V prípade vyplnenia kontaktného formulára na našej stránke, alebo kontaktovania prostredníctvom emailovej adresy, nám môžete poskytnúť vaše osobné údaje. Poskytujete ich pri prihlásení sa na odber služieb, účasti na diskusných fórach alebo iných funkciách sociálnych médií na našej stránke a pri hlásení problému s našou stránkou. Osobné údaje, ktoré nám dáte, môžu obsahovať vaše meno, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno atď.

2.1.2 V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre zasielanie správ prostredníctvom newslettera nám môžete poskytnúť určité osobné údaje o sebe, vrátane svojho mena, kontaktných údajov a emailovej adresy.

2.2 Informácie, ktoré sú získané nepriamo, prostredníctvom používania portálu

2.2.1 Môžeme o vás zhromažďovať informácie o aplikáciách, prehliadačoch, zariadeniach, IP adrese či informácie o vašej polohe. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate a o tom, ako ich používate, napríklad keď navštívite rôzne časti našich stránok alebo aplikácií a aké výbery vykonávate v týchto službách. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad:

a) Informácie o zariadení

Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnych zariadeniach (napríklad typ zariadenia, váš model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a informácie o mobilných zariadeniach, ak používate mobilné zariadenie na prístup na daný web).

b) Informácie o denníkoch

Ak využívate naše služby alebo zobrazujete obsah, ktorý nám poskytneme, môžeme automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch serverov. Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • podrobnosti o používaní našej služby, ako sú vaše navigačné cesty a vyhľadávacie dopyty;
 • adresu internetového protokolu;
 • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, aktivita systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a adresa odkazu.

2.3 Osobné údaje poskytované od tretích osôb

2.3.1 Môžete sa tiež prihlásiť k odberu našich služieb pomocou profilu sociálnych médií. Ak vyberiete túto možnosť, automaticky zhromaždíme vybrané osobné údaje o vás z vášho účtu nachádzajúcom sa v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od nastavení ochrany osobných údajov v sociálnych médiách, ktoré slúžia na zdieľanie takýchto osobných údajov, a môžu zahŕňať meno, profilový obrázok, vekový rozsah, pohlavie, jazyk, krajinu a iné verejné informácie.

2.3.2 Môžeme zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook). Máme prístup k informáciám, ktoré poskytujete priamo a informácie prostredníctvom týchto služieb sociálnych sietí na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov v týchto sieťach.

2.4 Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Za vaše osobné údaje zodpovedáte sami. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

2.5 V rozsahu, v ktorom vás tieto informácie môžu identifikovať priamo alebo nepriamo v kombinácii s inými informáciami, budú to osobné údaje a budú sa na ne vzťahovať tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

2.6 Budeme zdieľať len anonymizované štatistické údaje o vašich aktivitách a vzoroch prehliadania zo stránky, ktoré nemožno použiť na identifikáciu žiadneho Používateľa.

III. Účel a spôsob spracovania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje používame v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov platnými v čase používania. Vaše osobné údaje spracúvame na:

3.1.1 Účely legitímnych povinností

Poskytnutie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy:

 • ak ste požadovali vykonávanie služieb;
 • ak to od nás vyžaduje zákon;
 • ak je potrebné spracovanie na ochranu vašich záujmov alebo záujmov inej osoby;
 • ak je spracovanie nevyhnutné na účely našich legitímnych obchodných záujmov, s výnimkou prípadov, keď sú takéto záujmy prekračované vašimi právami a záujmami.

3.1.2 Účely poskytovania služieb

 1. Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame na komunikáciu s vami, napríklad informovanie o pripravovaných zmenách alebo zlepšeniach.
 2. Využívame a analyzujeme informácie (osobné údaje) na spravovanie, podporu, zlepšovanie a rozvíjanie našich služieb a funkcií našich stránok a našich služieb vo všeobecnosti. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať na marketingové účely bez vášho súhlasu.
 3. Spracúvame vaše osobné údaje na účely zasielania správ, informácií, produktov a služieb na vašu emailovú adresu na informovanie noviniek, našich aktualít a aktualít portálu vlastným súhlasom a odoslaním emailovej adresy prostredníctvom formulára.
 4. Vyplnením vašej emailovej adresy do formulára v portáli vyjadrujete súhlas so zasielaním správ prostredníctvom newslettera, ďalej s cieľom ponúkať vám informácie, produkty a služby, ktoré môžu byť pre vás relevantné a zaujímavé.
 5. Zhromažďované informácie používame na prispôsobenie služieb podľa vašich potrieb vrátane poskytovania odporúčaní, prispôsobeného obsahu a prispôsobených výsledkov vyhľadávania.
 6. V závislosti od nastavení vám môžeme tiež zobrazovať prispôsobené reklamy založené na vašich záujmoch. V nastaveniach reklám môžete ovládať informácie, ktoré používame na zobrazovanie reklám.

3.1.3 Účely poskytovania, zlepšovanie, ochrany a optimalizácie prevádzky portálu

 1. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, využívame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie našich služieb, vývoj nových služieb a ponúk. Tiež tieto informácie používame na to, aby sme vám poskytli prispôsobený obsah, napríklad vám poskytli relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy.
 2. Osobné údaje získané z vášho používania portálu spracúvame na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizácie prevádzky portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie jeho technickej podpory, analytického a štatistického vyhodnotenia používania a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.
 3. Vaše osobné údaje používame v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, aby sme mohli spravovať naše webové stránky a pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, analýz stránok, skúšania, výskumu, štatistických zisťovaní a dopytovania, zlepšenia našich webových stránok, najúčinnejším spôsobom pre vás a vaše zariadenie, ktoré vám umožní zúčastniť sa interaktívnych funkcií našich služieb, ak sa k tomu rozhodnete, ako súčasť nášho úsilia o zachovanie našich stránok bezpečných a zabezpečených; na meranie alebo pochopenie efektívnosti reklamy, ktorá vám slúži, a aby sme vám poskytli relevantnú reklamu.

3.1.4 Účely komunikácie s vami

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na účely komunikácie s vami, konkrétne na odpovedanie na vaše otázky, žiadosti či pripomienky.
 2. Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, prípadne ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete oznámiť nám prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania vás o vybavení vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých práv o osobných údajoch.
 3. Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, prípadne ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete nám oznámiť prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára tak dlho, ako je potrebné identifikovať vás na splnenie účelov vymedzených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov, alebo na splnenie akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek, na riešenie sporov alebo presadzovanie dohôd a práv.

3.2 V súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov budeme vaše osobné údaje uchovávať najviac 3 roky po zrušení prihlásenia sa využívania našich služieb. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje bezpečne vymazané a anonymizované.

3.3 Spracovávanie vašich osobných údajov je možné kedykoľvek ukončiť a vymazať z našich databáz kontaktovaním nás prostredníctvom emailu info@musse.sk, vyplnením kontaktného formulára uvedeného v sekcii „Kontakt“ alebo odhlásením sa zo služby zasielania správ prostredníctvom newslettera. 

3.4 Je potrebné, aby ste mali na pamäti, že sekcie komentárov, fóra a iné podobné oblasti našich služieb sú verejné. Všetky informácie uverejnené v týchto oblastiach sú viditeľné a použiteľné pre každého Používateľa, ktorý k nim má prístup.

3.5 Pred použitím informácií na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, požiadame o váš súhlas.

IV. Zdieľanie osobných údajov

4.1 Osobné informácie nezdieľame so spoločnosťami, externými organizáciami a inými osobami, ak sa nevzťahuje jedna z nasledujúcich okolností:

4.1.1 S vaším súhlasom

 1. Budeme zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, externými organizáciami alebo inými osobami, ak budeme mať na to váš súhlas.

4.1.2 Pre externé spracovanie

 1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými organizáciami, pridruženými spoločnosťami alebo iným dôveryhodnými podnikmi či osobami, ktoré ich spracujú pre nás, v našom mene na základe našich pokynov a v súlade s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov a v súlade s dodržaním všetkých platných zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov: 
 • obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, ktorí vyžadujú prístup k osobným údajom s cieľom pomôcť pri plnení uzavretej zmluvy;
 • dôveryhodné spoločnosti tretích strán a jednotlivci vykonávať funkcie v určitých situáciách v našom mene. Medzi tieto funkcie patria poskytovatelia cloud storage, e-mailové služby, poskytovanie marketingovej pomoci a analýzy údajov, spracovanie transakcií, plnenie objednávok a poskytovanie služieb zákazníkom. Títo agenti majú prístup k osobným údajom potrebným na vykonávanie svojich funkcií, ale nesmú ich používať na žiadny iný účel;
 • analytici a poskytovatelia vyhľadávacích nástrojov, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našej stránky.

4.1.3 Z právnych dôvodov

 1. Osobné údaje môžeme odhaliť ľubovoľnej agentúre na presadzovanie práva, súdu, regulačnému orgánu, vládnemu orgánu alebo inej organizácii či oprávneným osobám, ak to od nás vyžadujú, aby sme splnili zákonný alebo regulačný záväzok, alebo inak chránili naše práva alebo práva iných.
 2. Budeme zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, externými organizáciami alebo jednotlivcami, ak budeme v dobrej viere presvedčení, že prístup, použitie, zachovanie alebo sprístupnenie informácií je primerane nevyhnutné na splnenie všetkých platných zákonov, predpisov, právnych procesov alebo vynútiteľných vládnych požiadaviek, zabrániť alebo inak riešiť podvody, bezpečnostné alebo technické problémy, alebo chrániť pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti podľa požiadaviek alebo povolení zo zákona.
 3. Pokiaľ to zákon neustanovuje inak, nebudeme bez vášho súhlasu inak zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

V. Zabezpečenie osobných údajov

5.1 Snažíme sa chrániť vás pred neoprávneným prístupom, neoprávnenými zmenami, zverejnením alebo zničením informácií, ktoré máme k dispozícii. Avšak, je potrebné mať na pamäti, že odosielanie a prenášanie informácií prostredníctvom verejnej sieti internet a jeho používanie nie je 100 % bezpečné.

5.2 Na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli zodpovedajúce technické a organizačné kontroly pred neoprávneným spracovaním, pred náhodnou stratou, poškodením alebo zničením.

5.3 Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov zasielaných na našu internetovú stránku počas prepravy, a preto ich poskytujete na vlastné riziko.

5.4 Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky skontrolujte tieto zásady a Podmienky ochrany osobných údajov.

VI. Práva Používateľa v súvislosti s osobnými údajmi

6.1 V rámci GDPR máte za určitých okolností právo:

 1. požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré máme o vás a súvisiace informácie;
 2. bez zbytočného odkladu získať opravu nepresných osobných údajov;
 3. požiadať, aby vaše osobné údaje boli vymazané z našich databáz za predpokladu, že osobné údaje nie sú požadované od nás na dodržanie zákonnej povinnosti podľa európskeho práva alebo práva členských štátov, alebo na zriadenie, výkon alebo obranu právneho nároku;
 4. zabránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov potrebné spracovanie; 
 5. požiadať o prevod vašich osobných údajov priamo tretej strane, ak je to technicky možné.

6.2 Okrem toho, ak si myslíte, že sme nedodržali svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto politiky ochrany osobných údajov alebo európskeho práva, máte právo podať sťažnosť na úrad EÚ pre ochranu osobných údajov.

6.3 V prípade uplatnenia z niektorých vyššie uvedených práv a možností Používateľa, alebo otázok týkajúcich sa práv a možností ochrany vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@musse.sk.

VII. Zmena Podmienok ochrany osobných údajov

7.1 Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sme oprávnení kedykoľvek meniť alebo upravovať.

7.2 Na tejto stránke uverejníme akékoľvek zmeny Podmienok ochrany osobných údajov a ak sú zmeny významné, poskytneme výraznejšie upozornenie (vrátane určitých oznámení o ochrane osobných údajov prostredníctvom emailu).

7.3 Pravidelne kontrolujte tieto Podmienky ochrany osobných údajov kvôli akýmkoľvek zmenám.

VIII. Kontakt

8.1 V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, požiadaviek či informácií týkajúcich sa týchto Podmienok ochrany osobných údajov, pre odvolanie súhlasu alebo uplatnenie vašich práv, nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy v tvare info@musse.sk.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 25. mája 2018