Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Naším cieľom a zámerom je realizovať naše aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov (definujú a vymedzujú, aké osobné údaje od vás získavame, ako ich používame, uchovávame, zabezpečujeme, zverejňujeme a spracovávame. Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné podmienky ochrany vášho súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany osobných údajov“).

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú založené na našom cieli poskytovať služby používateľovi (ďalej len „Používateľ“) pri zachovaní osobného súkromia. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo portálu (ďalej len „Portál“), pošlite nám e-mail na adresu info@musse.sk.

I. Definovanie pojmov v súvislosti s Podmienkami ochrany osobných údajov

1.1 Portál je webová aplikácia, ktorá poskytuje Používateľovi informácie z rôznych zdrojov, ktoré Používateľa zaujímajú alebo sa ho nejakým spôsobom týkajú. Predstavuje bezpečný a jednotný bod interakcie s rôznorodými informáciami, obchodnými procesmi a ľuďmi, prispôsobený individuálnym potrebám konkrétnych Používateľov. Portál je prevádzkovaný na doméne www.musse.sk.

1.2 Prevádzkovateľom Portálu je IDEA 5, s.r.o., so sídlom so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50972243, DIČ: 2120554513, ktorý je oprávnený obchodovať s reklamným priestorom na portáli www.musse.sk.

1.2.2 Prevádzkovateľ je zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR a zároveň si plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne prostredníctvom týchto Podmienok ochrany osobných údajov.

1.2.3 Na Portáli pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer alebo DPO), ktorá je vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dusan.diamant@musse.sk.

1.3 Za Používateľa portálu sa pokladá osoba využívajúca služby Portálu na osobné a nekomerčné účely. Používateľ je osoba, ktorá je v tejto komunikácii opísaná zámenami „vaše“, „vám“, „vás“, na ktorého sa vzťahujú tieto Podmienky ochrany osobných údajov aj Podmienky používania Portálu.

1.4 Osobnými údajmi (ďalej len „Osobné údaje) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vašu e-mailovú adresu, meno, adresu odosielania, telefónne číslo, používateľské mená a akúkoľvek identifikačnú identitu.

1.5 GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/497, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

1.5.1 Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”) čl. 12 až 22 GDPR (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov § 78 a § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

1.6 Pri návšteve portálu, pri registrácii na Portáli alebo pri kontakte s nami signalizujete, že ste rozumeli a súhlasili so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií (vrátane vašich osobných údajov) za podmienok uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov. Ak neakceptujete alebo nechcete byť viazaní týmito Podmienkami ochrany osobných údajov, nepoužívajte Portál a nevyužívajte naše služby.

Tieto podmienky sa týkajú Portálu www.musse.sk.

II. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

2.1 Informácie, ktoré nám poskytujete priamo sami.

2.1.1 V prípade vyplnenia kontaktného formulára na Portáli, alebo kontaktovania prostredníctvom e-mailovej adresy, nám môžete poskytnúť vaše Osobné údaje. Poskytujete ich pri prihlásení sa na odber služieb, účasti na diskusných fórach alebo iných funkciách sociálnych médií na Portáli a pri hlásení problému s Portálom. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno.

2.1.2 V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre zasielanie správ prostredníctvom newslettera nám môžete poskytnúť určité Osobné údaje o sebe, vrátane svojho mena, kontaktných údajov a e-mailovej adresy.

2.2 Informácie, ktoré sú získané nepriamo, prostredníctvom používania Portálu.

2.2.1 Môžeme o vás zhromažďovať informácie o aplikáciách, prehliadačoch, zariadeniach, IP adrese či informácie o vašej polohe. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate a o tom, ako ich používate, napríklad keď navštívite rôzne časti nášho Portálu alebo aplikácií a aké výbery vykonávate v týchto službách. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad:

a) Informácie o zariadení

Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnych zariadeniach (napríklad typ zariadenia, váš model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a informácie o mobilných zariadeniach, ak používate mobilné zariadenie na prístup na daný web).

b) Informácie o denníkoch

Ak využívate naše služby alebo zobrazujete obsah, ktorý nám poskytneme, môžeme automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch serverov. Tieto informácie môžu zahŕňať:

podrobnosti o používaní Portálu, ako sú vaše navigačné cesty a vyhľadávacie dopyty; adresu internetového protokolu; informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, aktivita systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a adresa odkazu.

2.3 Osobné údaje poskytované od tretích osôb

2.3.1 Môžete sa tiež prihlásiť k odberu našich služieb pomocou profilu sociálnych médií. Ak vyberiete túto možnosť, automaticky zhromaždíme vybrané Osobné údaje o vás z vášho účtu nachádzajúcom sa v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od nastavení ochrany osobných údajov v sociálnych médiách, ktoré slúžia na zdieľanie takýchto osobných údajov, a môžu zahŕňať meno, profilový obrázok, vekový rozsah, pohlavie, jazyk, krajinu a iné verejné informácie.

2.3.2 Môžeme zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram). Máme prístup k informáciám, ktoré poskytujete priamo a informácie prostredníctvom týchto služieb sociálnych sietí na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov v týchto sieťach.

2.4 Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Za vaše osobné údaje zodpovedáte sami. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

2.5 V rozsahu, v ktorom vás tieto informácie môžu identifikovať priamo alebo nepriamo v kombinácii s inými informáciami, budú to osobné údaje a budú sa na ne vzťahovať tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

2.6 Budeme zdieľať len anonymizované štatistické údaje o vašich aktivitách a vzoroch prehliadania zo stránky, ktoré nemožno použiť na identifikáciu žiadneho Používateľa.

III. Účely spracúvania Osobných údajov

3.1 Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli: 

  • poskytovať naše služby a produkty;
  • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti; 
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

3.2 Ak ste náš odberateľ, zmluvný partner, výherca súťaže alebo návštevník nášho Portálu, môžeme o vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:

3.2.1 Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom nášho Portálu alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.

3.2.2 Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom nášho Portálu, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov Portálu pri jeho používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

3.2.3 Zvyšovanie povedomia Portálu v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR 

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o Portáli v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Youtube, ktoré sú integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez online aplikáciu, ak nám píšete interakcie, podnety, komentáre alebo zasielate digitálny obsah týkajúci sa prevádzkovania Portálu.

3.2.4 Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.

IV. Zdieľanie Osobných údajov

4.1 Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak niektorí z našich subdodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení, alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EUUS Privacy Shield) schváleného Komisiou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR. V podmienkach Prevádzkovateľa dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: a) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram atď.), b) webová analytika Portálu (Facebook, Google), c) poskytovateľov štatistických analýz (Google), d) poskytovatelia služieb dlhodobého uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné údaje. Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Overenie certifikácie príjemcu údajov je možné tu: (URL: https://www.privacyshield.gov/list).

4.2 Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov vždy zabezpečíme, aby príjemcovia tretích strán boli buď certifikovaní podľa Privacy Shield, použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V. Doba uchovávania Osobných údajov

5.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa Osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania vašich Osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. 

5.2 Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

5.2.1 Informovanie verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami 

1. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) 

Do podania námietky alebo odvolania súhlasu.

5.2.2 Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Do podania námietky, príp. do ukončenia reklamnej kampane.

5.2.3 Zvyšovanie povedomia o Portáli v online prostredí

Do podania námietky. Do uplynutia 3 rokov od zverejnenia komentáru na sociálnej sieti alebo v online diskusii.

5.3 Organizovanie spotrebiteľských súťaží

5.3.1 Do riadneho ukončenia súťaže  a vysporiadania všetkých záväzkov zo súťaže. Osobné údaje výhercu môžu byť spracúvané dlhšie aj pri zverejnení jeho fotografie a na daňové účely (Kniha výhier - doklad o odovzdaní výhry – 3 mesiace od odovzdania výhry)

5.4 Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu Osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané Osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak v niektorých špecifických situáciách vaše Osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie vašich Osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. Skončenie jedného účelu nevylučuje spracúvanie vašich Osobných údajov na iný účel, ktorý trvá a pre ktorého dosahovanie je vaše Osobné údaje naďalej nevyhnutné spracúvať.

VI. Spôsob získavania Osobných údajov

6.1 Vaše Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.: komunikáciou s nami; registráciou na Portáli; zapojením sa do nami organizovanej súťaže; účasťou na aktivitách Portálu na sociálnej sieti; vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s vašimi pripomienkami alebo otázkami. 

6.2 Vaše Osobné údaje však môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie Osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie Osobných údajov, môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, vaše Osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. 

6.3 Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

VII. Práva dotknutej osoby

7.1 Ak o vás spracúvame Osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

7.2 Právo namietať máte aj voči spracúvaniu vašich Osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu Osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.

7.3 V prípade uplatnenia tohto práva vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

7.4 GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. 

7.5 Ako dotknutá osoba máte najmä:

7.5.1 Právo požiadať o prístup k Osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu Osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.

7.5.2 Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o vás spracúvame nesprávne alebo neúplne Osobné údaje.

7.5.3 Právo na vymazanie vašich Osobných údajov podľa článku 17 GDPR. 

7.5.4 Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov podľa článku 18 GDPR.

7.5.5 Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie Osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

7.5.6 Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania.

7.5.7 Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.  

7.5.8 Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

VIII. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

8.1 Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť.

8.2 Implementovali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

8.3 Vaše Osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našej webovej lokality, umiestnených v datacentrách v Slovenskej republike.

8.4 Portál môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky skontrolujte tieto zásady a Podmienky ochrany osobných údajov.

IX. Používanie súborov cookies a sociálnych sietí

9.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie Portálu napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti Portálu alebo spôsobu jeho využívania pre jeho užívateľské zlepšovanie. Náš Portál používa súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.  Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookies zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia. 

9.2 Google Analytics 

9.2.1 Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti Portálu. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky Portálu a jeho zlepšovanie. 

9.2.2 Prevádzkovateľ pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

9.2.3 Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk 

Google Analytics na analýzu vášho správania na Portáli tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Portálu ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania Portálu, aby vyhodnotil Vaše používanie Portálu, vystavil nám reporty o aktivitách na Portáli a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním Portálu a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

9.3 Ako kontrolovať súbory cookie? 

9.3.1 Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú uvedené napr. na  www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

9.4 Sociálne siete

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše Podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich Osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich Osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže Prevádzkovateľ využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

9.4.1 Facebook 

Na Portáli sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na Portáli. Pri návšteve nášho Portálu dostane Facebook informácie, že ste navštívili Portál so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom Portáli, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah Portálu sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu Portáu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Prevádzkovateľ váš upozorňuje, že pri využívaní nášho Portálu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našom Portáli. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako Prevádzkovateľovi stránky na Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje Prevádzkovateľ s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „ measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našim Portálom. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V prípade, ak vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje vám umožnia vo vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu vašich osobných údajov.

V prípade, ak si želáte uplatňovať vaše práva dotknutej osoby priamo voči Facebooku môžete sa obrátiť priamo na ich zodpovednú osobu (DPO) cez tento odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

9.4.3 Iné sociálne siete

Prevádzkovateľ pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na sociálnych sieťach, Instagram (https://www.instagram.com/musse.sk/).

X. Zmena podmienok ochrany súkromia

10.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie Osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo aktualizovať. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Podmienky ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto Podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na Portáli na tejto podstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 01 . 09 .2020.