Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky používania upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetový portál www.musse.sk (ďalej len „Portál“ a „Podmienky používania“).

1.2 Prevádzkovateľom Portálu je IDEA 5, s.r.o., so sídlom Sásovská cesta 2969/70, 974 11 Banská Bystrica, IČO 50972243, DIČ: 2120554513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 32289/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.3 Prevádzkovateľ je vlastníkom ochrannej známky, domény, grafiky a technickej realizácie.

1.4 Za Používateľa Portálu sa pokladá osoba využívajúca služby Portálu na osobné a nekomerčné účely, s cieľom informovať sa, zabaviť sa, prípadne sa inšpirovať v určitej oblasti (ďalej len „Používateľ“).

1.5 Portál je určený na súkromné a v obmedzenej miere na komerčné účely.

1.6 Služby poskytujúce Portálom sú pre Používateľa poskytované bezplatne, ak nie je uvedené inak.

1.7  Používaním Portálu (tzn. vstup na Portál, prehliadanie obsahu, načítavanie, sťahovanie, vkladanie atď.) Používateľ výslovne a bez výhrad prijíma a súhlasí so znením Podmienok používania a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.8 V prípade, že Používateľ bez akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok používania je povinný Portál nepoužívať, resp. používanie Portálu ukončiť.

1.9 Podmienky používania Portálu sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

II. Ochrana osobných údajov

2.1 Podmienkou používania Portálu je to, že všetky informácie, ktoré Používateľ poskytol sú správne, aktuálne a úplné. Používateľ súhlasí s tým, že všetky informácie, ktoré poskytne akýmkoľvek spôsobom sa riadia pravidlami o Ochrane osobných údajov.

2.2 Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie Používateľa, jeho ochranu a spracovanie všetkých informácií, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu Používateľa. Prevádzkovateľ spracúva Používateľove dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, napríklad meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len Osobné údaje). Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 s nadobudnutím platnosti 25.05.2018 (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2.3 Používateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. Osobné údaje, ich používanie, spracovávanie a zhromažďovanie upravujú Podmienky ochrany osobných údajov.

2.4 V prípade akýchkoľvek zmien, či odvolaní súhlasu o spracovaní osobných údajov Používateľa je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa Portálu na e-mailovej adrese info@musse.sk

III. Obsah Portálu a pravidlá jeho používania

3.1 Za Obsah Portálu sa považujú akékoľvek príspevky, články, myšlienky, názory, fotografie, videá, animácie, texty, informácie a iné textové, zvukové, či obrazové materiály (ďalej len „Obsah Portálu“).

3.2 Portál môže obsahovať funkcie, ktoré Používateľovi umožňujú uverejňovať, odosielať, publikovať, zobrazovať alebo prenášať obsah, informácie, názory, myšlienky alebo materiály (ďalej len „Príspevky“).

3.3 Obsah Portálu má informatívny charakter. Obsah Portálu je denne aktualizovaný a upravovaný. Prevádzkovateľ poskytuje Obsah Portálu Používateľovi iba na informačné, zábavné a propagačné účely. Používateľ sa nesmie spoliehať na žiadne informácie a názory vyjadrené na Portáli na akýkoľvek iný účel. Používateľ je povinný vyhodnotiť presnosť, aktuálnosť, úplnosť alebo užitočnosť Obsahu Portálu. Za žiadnych okolností Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú Používateľovým spoľahnutím sa na Obsah Portálu. V žiadnom prípade Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za akékoľvek škody vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti používať Obsah na Portáli.

3.4 Akýkoľvek Príspevok Používateľa uverejnený na Portáli, alebo v súvislosti s Portálom, sa bude považovať za neutajený a nechránený. Odoslaním alebo odovzdaním akéhokoľvek textu, obrázkov, návrhov, videa, zvuku, kódu, údajov, fotografií alebo iných materiálov a informácií udeľuje Používateľ prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľovi trvalé, všeobecné, nevýhradné, bezplatné právo kopírovať, zobrazovať, upravovať, prenášať, vytvárať odvodené diela a distribuovať Používateľov obsah (vcelku alebo čiastočne). Používateľ nemá v súvislosti s vymenovanými Príspevkami nárok na žiadnu autorskú odmenu.

3.5 Prevádzkovateľ nemá povinnosť odstrániť, prezerať alebo upraviť ľubovoľný Obsah zverejnený, uložený alebo odovzdaný prostredníctvom, alebo v súvislosti s Portálom, avšak Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia vymazať, prezerať alebo upraviť ľubovoľné uverejnené, uložené alebo odovzdané Príspevky Používateľa.

3.6 Bez obmedzenia vyššie uvedeného môže Prevádzkovateľ odstrániť akékoľvek Príspevky Používateľa z akéhokoľvek dôvodu vrátane Príspevkov, ktoré môžu byť urážlivé, nezákonné alebo porušujúce práva, poškodzujúce alebo ohrozujúce bezpečnosť akejkoľvek osoby.

3.7 Prevádzkovateľ nepodporuje žiadne Príspevky Používateľa, nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek Príspevky uverejnené, uložené alebo odovzdané Používateľom alebo inou treťou stranou. Používateľ zodpovedá za Príspevky, ktoré uverejňuje, ukladá alebo odovzdáva prostredníctvom Portálu alebo v spojení s Portálom.

3.8 Všetky Príspevky Používateľa musia byť v súlade s normami obsahu stanovenými v týchto Podmienkach používania.

3.9 Prístup a používanie Obsahu Portálu je bezplatné.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách, za aktivity Používateľa a iné správanie Používateľa súvisiace s využívaním služieb Portálu. Názory, obsah príspevkov a profily Používateľa na Portáli sa nemusia stotožňovať s názormi Prevádzkovateľa. Portál nenesie zodpovednosť za prezentované názory, za obsah príspevkov a diskusie medzi Používateľmi. Príspevky obsahujúce neslušné výrazy, narúšajúce súkromie iných Používateľov či osôb, porušujúce platné zákony Slovenskej republiky, budú automaticky vymazané.

4.2 Materiály na Portáli sú poskytované „tak ako sú“. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky vhodnosti určitého účelu využitia, nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ okrem toho nezaručuje ani nevykonáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, alebo spoľahlivosti použitia materiálov na Portáli, alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi, alebo na akýchkoľvek stránkach, ktoré sú spojené s Portálom.

4.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na Portáli.

4.4 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stiahnuť alebo zmeniť obsah nachádzajúci sa na Portáli podľa vlastného uváženia bez akéhokoľvek upozornenia. Prevádzkovateľ nebude niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nebudú k dispozícii všetky alebo niektoré časti Portálu kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia. Prevádzkovateľ môže obmedziť prístup Používateľovi k niektorým častiam Portálu alebo k celému obsahu stránky bez uvedenia dôvodu.

4.5 Prevádzkovateľ Portálu môže tieto Podmienky kedykoľvek upraviť, zmeniť a aktualizovať.

V. Práva a povinnosti Používateľa

5.1 Používateľ je povinný dodržiavať Podmienky používania a používať Portál výlučne spôsobom za podmienok stanovených v Podmienkach používania. Používateľ je taktiež povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi a pravidlami etiky.

5.2 Používateľ využívajúci Portál nesmie:

a) zasahovať do systémov, bezpečnosti a hardwarového vybavenia tvoriaceho Portál;

b) zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu Portálu;

c) používať vulgarizmy, slová a slovné spojenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo ohrozujú verejnosť a právny poriadok;

d) umiestňovať údaje a dáta, ktoré sú zdrojom softvérových vírusov a iných počítačových kódov poškodzujúci softvér Portálu;

e) zasahovať iným Používateľom do používania Portálu, napríklad uvádzaním nepravdivých, urážlivých alebo klamlivých informácií o ostatných Používateľoch a iných osobách;

f) propagovať násilie, podnecovať k nenávisti v súvislosti s vojnou, krutým či neľudským správaním, ďalej v súvislosti s pohlavím, vekom, rasou, farbou pleti, jazykom, vierou a náboženstvom, politickou ideológiou, národnosťou či etnickým pôvodom, ekonomickou či sociálnou situáciou;

h) opisovať/propagovať obsah, ktorý ohrozuje či poškodzuje záujmy Používateľov a tretích osôb z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;

i) propagovať či umiestňovať obchodné ponuky, reklamu akýchkoľvek výrobkov či služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam).

5.3 Používateľ je zodpovedný za svoje príspevky a aktivity na Portáli.

5.4 Používateľ súhlasí so zobrazovaním reklamy na Portáli, so zasielaním reklamných a newslettrových e-mailov.

5.5 Používateľ súhlasí, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami používania.

5.6 Používateľ týmto rozumie a potvrdzuje, že je zodpovedný za akékoľvek Príspevky, ktoré odovzdá, publikuje a uloží na Portáli. Portál nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto Príspevky, vrátane ich zákonnosti, spoľahlivosti, presnosti, aktuálnosti a vhodnosti.

VI. Tretie strany

6.1 Portál môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré Prevádzkovateľ nevlastní ani nekontroluje.

6.2 Portál obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán alebo vložené časti stránok tretích strán (napr. embednuté časti obsahu), ktoré sú voľne dostupné každému Používateľovi internetu.

6.3 Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani zodpovednosť priamo ani nepriamo za škodu alebo stratu spôsobenú v súvislosti s používaním alebo spoliehanie sa na akýkoľvek takýto obsah.

6.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo, alebo inou formou spôsobujú Používateľovi škodu. Odkazy obsiahnuté na Portáli sú určené k uľahčeniu prístupu na stránky tretích strán pre Používateľa.

6.5 V mnohých prípadoch bude Obsah Portálu obsahovať materiály a informácie tretích strán alebo bude obsahovať názory a úsudky tretích strán. Prevádzkovateľ neschvaľuje, nezaručuje a nie je zodpovedný za presnosť, aktuálnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek stanoviska, rady, informácie alebo vyhlásenia, ktoré sa na Portáli nachádzajú v súvislosti s obsahom tretích strán.

6.6 Prevádzkovateľ dôrazne odporúča, aby si Používateľ prečítal zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach alebo službách tretích strán, ktoré navštívi.

VII. Autorské právo

7.1 Obsah, ktorý je pre Používateľa k dispozícii je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa.

7.2 Prevádzkovateľ Portálu oprávňuje používanie materiálu len pre súkromné nekomerčné účely, za podmienky, že budú dodržané autorské práva týkajúce sa Obsahu Portálu. Reprodukovanie, modifikovanie, distribuovanie, publikovanie, verejné alebo komerčné používanie Obsahu z Portálu, a v ňom obsiahnutých informácií, môže znamenať porušenie s nimi súvisiacich autorských práv s výnimkou bežného prehliadania Portálu, ako je napríklad vytváranie dočasných kópií, ktoré umožňujú zdieľanie prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií. Kópiu si Používateľ môže stiahnuť výhradne pre osobné, nekomerčné použitie za predpokladu, že súhlasí, že bude viazaný týmito Podmienkami používania. Toto ustanovenie neplatí pri publikovaní titulkov, náhľadu obrázkov, anotácií a linku na celý článok na akýchkoľvek internetových stránkach.

7.3 MUSSE.sk a všetky súvisiace názvy, logá, názvy produktov a služieb, dizajny a slogany sú ochrannými známkami Prevádzkovateľa. Tieto značky sa nesmú používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Všetky ostatné mená, logá, názvy produktov a služieb, dizajny a slogany na Portáli sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

7.4 Akékoľvek použitie Portálu, ktoré nie je výslovne povolené týmito Podmienkami používania, je porušením týchto Podmienok používania a môže narušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony z čoho budú vyvodené sankcie vo finančnej hodnote a obmedzenia používania Portálu.

7.5 Prístupom na webovú stránku Portálu (http://musse.sk) Používateľ súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto Podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že je zodpovedný za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Ak Používateľ nesúhlasí so žiadnym z týchto podmienok, má zakázané používať alebo pristupovať k tejto webovej stránke. Materiály a Obsah obsiahnuté na Portáli sú chránené platnými autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a Používateľ sa podriaďuje výhradnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo mieste.

8.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Podmienky používania a ich prípadné zmeny uverejniť podľa vlastného uváženia. Zmeny sú platné a účinné dňom zverejnenia týchto Podmienok používania na Portáli.

8.3 Pokračovaním v používaní Portálu po zverejnení oznámení o zmenách Používateľ signalizuje svoj súhlas s tým, že ich bude dodržiavať.

8.4 Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 25. 05. 2018.