Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Na účely týchto Podmienok používania (ďalej len „Podmienky používania) majú nižšie definované pojmy nasledovný význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon v znení neskorších predpisov;

„e-Privacy smernica“ znamená smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách);

„Prevádzkovateľ“ znamená právnická osoba IDEA 5, s.r.o, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50972243, DIČ: 2120554513;

„Portál“ znamená webstránku www.musse.sk, ktorá je v správe Prevádzkovateľa, zahŕňajúc všetky a akékoľvek časti, sekcie a podstránky;

„Podmienky ochrany osobných údajov“ znamenajú aktuálnu verziu podmienok ochrany súkromia Portálu; (link)

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

„Používateľ“ znamená fyzickú osobu vstupujúcu na Portál a vykonávajúcu akékoľvek interakcie s obsahom Portálu;

„Služba informačnej spoločnosti“ predstavuje službu informačnej spoločnosti v zmysle článku 1 bodu 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535, ktorú Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom Portálu v zmysle týchto Podmienok používania.

II. Informácie o poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti

2.1 Poskytovateľom Služieb informačnej spoločnosti na Portáli je Prevádzkovateľ.

2.2 Poskytovanie Služieb informačnej spoločnosti na Portáli nie je súčasťou žiadnych regulovaných profesií.

2.3 Prístup na Portál je voľne dostupný a všetky súvisiace Služby informačnej spoločnosti sú poskytované Používateľom bez potreby finančného protiplnenia.

2.4 Používateľ môže na kontaktovanie Prevádzkovateľa využiť kontaktné údaje zverejnené v Podmienkach ochrany súkromia.

2.5 Služby informačnej spoločnosti podľa týchto Podmienok používania sú určené výlučne osobám starším ako 16 rokov. Prevádzkovateľ neposkytuje Služby informačnej spoločnosti podľa týchto Podmienok používania osobám mladším ako 16 rokov.

III. Predmet úpravy a základné ustanovenia

3.1 Predmetom týchto Podmienok používania je vzájomná úprava práv a povinností Prevádzkovateľa ako poskytovateľa Služieb informačnej spoločnosti a Používateľov, ako osobami využívajúcimi dané služby. Službami informačnej spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na základe týchto Podmienok používania sú najmä (v rozsahu povolenom právnymi predpismi):

  • Zobrazovanie obsahu a informácií v tematických okruhoch, na ktoré je zameraný Portál;
  • Personalizovanie obsahu a informácií preferenciám Používateľa;
  • Umožňovanie interakcie, komunikácie, prihlásenia, zdieľania a pridávanie vlastného obsahu na Portál (ako napr. komentáre);
  • Vyhľadávanie informácií na Portáli;
  • Zobrazovanie personalizovanej reklamy na Portáli;
  • Služby týkajúce sa alebo poskytované prostredníctvom sociálnych sietí;
  • Ďalšie služby v zmysle týchto Podmienok používania.

pričom Používateľ súhlasí s tým, že o konkrétnych špecifikáciách daných služieb rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ.

3.2 Podmienky používania sa vzťahujú na používanie Portálu prevádzkovaného zo strany Prevádzkovateľa, pričom Používateľ vstupom na Portál alebo používaním Portálu súhlasí s týmito Podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3.3 Portál je určený pre Používateľov bez ohľadu na skutočnosť, že je alebo môže byť dostupný aj pre iné osoby ako sú Používatelia alebo stroje, a to výlučne len pre ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, ak na to Používateľ nie je osobitne oprávnený na základe individuálneho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Akékoľvek iné použitie Portálu (celku, aj jeho jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu hodnoverne preukázateľnému súhlasu Prevádzkovateľa, ktorý musí vydať oprávnená osoba.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ má právo akémukoľvek Používateľovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na Portál, ak poruší Podmienky používania alebo ak by to bolo nevyhnutné z interných bezpečnostných dôvodov Prevádzkovateľa.

4.2 Prevádzkovateľ má právo Používateľovi úplne zrušiť alebo dočasne zamedziť prístup k používateľskému kontu integrovanému do Portálu a/alebo jeho častí, ak Používateľ poruší Podmienky používania alebo ak by to bolo nevyhnutné z interných bezpečnostných dôvodov Prevádzkovateľa.

4.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstrániť, zmeniť, doplniť alebo upraviť akýkoľvek obsah a/alebo časť obsahu zverejneného na Portáli bez ohľadu na to, či bol alebo nebol pridaný priamo Používateľom; tým nie je dotknuté plnenie individuálne dojednaných práv a povinností Prevádzkovateľa a tretej osoby, ktorej obsah je zverejnený na Portáli na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom.

4.4 Prevádzkovateľ ľubovoľne mení, dopĺňa a vylepšuje funkcionality a obsah Portálu podľa vlastnej úvahy.

4.5 Prevádzkovateľ zobrazuje vlastnú reklamu alebo reklamu tretích strán, pričom jej rozsah je Prevádzkovateľom oprávnené podľa vlastného uváženia kedykoľvek meniť, rozširovať a prispôsobovať preferenciám Používateľa.

4.6 Prevádzkovateľ odkazuje na Portáli na webové lokality a elektronické súbory tretích strán, za ktorých obsah však právne nezodpovedá. V prípade potreby spracúvania dát treťou stranou pri interakcii Používateľa s takýmto odkazom o tom Prevádzkovateľ môže informovať Používateľa prostredníctvom vlastných Podmienok ochrany súkromia, ktoré môžu odkazovať aj na podmienky ochrany súkromia tretích strán, ktorými sa takéto spracúvanie spravuje.

4.7 Prevádzkovateľ odmietne vymazať alebo obmedziť prístup k akýmkoľvek informáciám alebo obsahu Portálu na základe žiadosti alebo podnetu Používateľa, ak podľa právneho názoru Prevádzkovateľa nebude mať sporný obsah protiprávny charakter a jeho zachovanie bude v demokratickej spoločnosti potrebné na výkon slobody prejavu a šírenia informácií; to neplatí ak protiprávnosť obsahu konštatuje právoplatné meritórne rozhodnutie príslušného správneho orgánu alebo súdu, príp. ak Používateľ dosiahne vydanie predbežného opatrenia alebo ak sa Prevádzkovateľ slobodne na základe zváženia individuálnych skutkových a právnych okolností prípadu rozhodne inak.

4.8 Nič v týchto Podmienkach používania nebráni Prevádzkovateľovi kedykoľvek obmedziť dostupnosť a/alebo funkcionalitu Portálu na ľubovoľne dlhé časové obdobie; tým nie sú nijako dotknuté zmluvné práva a nároky obchodných partnerov Prevádzkovateľa.

4.9 Prevádzkovateľ je v prípade oznámenia o protiprávnom obsahu alebo inom uvedomení si skutočností objektívne spôsobujúcich protiprávnosť obsahu nachádzajúcom sa na Portáli a/alebo akejkoľvek súčasti Portálu povinný promptne konať a odstrániť alebo znemožniť prístup k informáciám, ktoré súvisia so zisteným protiprávnym stavom, ak podľa názoru Prevádzkovateľa bude dochádzať alebo by mohlo dochádzať k protiprávnemu konaniu v súvislosti s informáciami, ktoré sú zahrnuté do obsahu Portálu.

V. Práva a povinnosti Používateľa

5.1 Používateľ má právo využívať Služby informačnej spoločnosti v súlade s týmito Podmienkami používania.

5.2 V prípade ak Portál umožňuje Používateľovi registráciu za účelom využívania Služieb informačnej spoločnosti poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ je vždy povinný:

- Poskytnúť aktuálne, presné a úplné informácie vyžadované Prevádzkovateľom pri registrácii;

- Zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií a údajov;

- Vykonávať všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany a dôvernosti prístupového hesla, ak sa pri používaní Portálu vyžaduje zadanie prístupového hesla Používateľom;

- Neumožňovať prístup tretím osobám k službám informačnej spoločnosti, ktoré sú poskytované Používateľovi; za prípadné porušenie Podmienok používania je zodpovedný Používateľ aj ak sa tohto porušenia dopustí tretia osoba zneužívajúca prihlasovacie údaje Používateľa k Portálu a/alebo jeho častí;

- Bezodkladne zmeniť prístupové heslo k Portálu a/alebo jeho častí alebo požiadať o zmenu prístupového hesla Prevádzkovateľa, ak Používateľ stratí kontrolu nad svojim používateľským kontom integrovaným na Portáli a/alebo jeho častí alebo ak nadobudne dôvodné podozrenie, že jeho prístupové heslo bolo kompromitované  neoprávnenou osobou a/alebo došlo k neoprávnenému použitiu používateľského konta integrovaného do Portálu a/alebo jeho častí.

5.3 V prípadoch ak Portál a/alebo jeho časť umožňuje Používateľovi pridávať a/alebo vytvárať a zverejňovať akýkoľvek obsah, Používateľ je vždy povinný dodržiavať najmä nasledovné povinnosti:

- Nepridávať, neodkazovať a/alebo nevytvárať obsah, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva tretej osoby, najmä autorské práva k fotografiám, zvukovým a obrazovo-zvukovým záznamom, literárnym dielam, registrovaným dizajnom alebo ochranným známkam;

- Nepridávať, neodkazovať a/alebo nevytvárať taký obsah, ktorého charakter je spôsobilý naplniť akúkoľvek skutkovú podstatu trestného činu podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších materiálov, najmä nepridávať žiadny obsah s charakterom extrémistického materiálu alebo nenávistné, či hanobiace výroky útočiace proti jednotlivcovi alebo skupinám obyvateľov na základe ich rasovej, etnickej, náboženskej, politickej, rodovej, sociálnej príslušnosti, rodu, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo na základe iných kritérií;

- Nepridávať, neodkazovať a/alebo nevytvárať taký obsah, ktorým by bolo možné nad mieru primeraného výkonu slobody prejavy a práva na šírenie informácií neoprávnene zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti a ľudskej dôstojnosti konkrétnej osoby;

- Nepridávať, neodkazovať a/alebo nevytvárať taký obsah, ktorým by bolo možné nad mieru primeraného výkonu slobody prejavy a práva na šírenie informácií neoprávnene zasiahnuť do práva na ochranu dobrého obchodného mena a povesti právnickej osoby;

- Nepridávať, neodkazovať a/alebo nevytvárať taký obsah, ktorým by bolo možné spáchať akýkoľvek priestupok, správny delikt alebo iné protiprávne konanie, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do práv a slobôd konkrétnej osoby alebo skupiny osôb.

5.4 Akýkoľvek Používateľ je vždy povinný oznámiť Prevádzkovateľovi bezodkladne akékoľvek podozrenie týkajúce sa protiprávneho obsahu Portálu a/alebo jeho častí, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na Používateľa alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby a presne identifikovať obsah, ktorým by sa mali porušovať práva a slobody dotknutej fyzickej alebo právnickej osoby a špecifikovať aj čo od Prevádzkovateľa žiadate (napr. odstránenie obsahu) a v čom vidíte protiprávnosť sporného obsahu; v prípade ak ste právnym zástupcom takejto osoby Prevádzkovateľ vždy vyžaduje aj predloženie splnomocnenia oprávňujúceho Vás na právne zastupovanie takejto osoby.

5.5 Používateľ má zakázané najmä:

- Upravovať meniť, zasahovať do Portálu nepovoleným spôsobom v rozpore s pridelenými prístupovými oprávneniami, vytvárať kópie a/alebo extrahovať kópie obsahu Portálu a využívať ich na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely bez osobitného preukázateľného povolenia Prevádzkovateľa;

- Narúšať integritu dát integrovaných do Portálu vrátane akejkoľvek súčasti Portálu, hlavne narúšať alebo pozmeňovať grafické prvky, rozloženie, štruktúru, texty alebo databázy, ktoré využíva Portál;

- Pokúšať sa prostredníctvom Portálu o nepovolený prístup do informačných systémov Prevádzkovateľa;

- Pokúšať sa meniť strojový alebo zdrojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad alebo inak zasahovať do funkcionalít Portálu, okrem ich bežného využívania, ktoré patrí Používateľovi;

- Pokúšať sa akýmkoľvek iným spôsobom narúšať integritu a dostupnosť informácií a/alebo funkcionalít dostupných na Portáli;

- Pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom porušiť alebo ohroziť dôvernosť verejne nedostupných informácií prostredníctvom Portálu;

- Využívať akýkoľvek obsah chránených autorským právom, ktorý je zverejnený na Portáli bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa

5.6 V prípade, ak Používateľ nesúhlasí s Podmienkami používania, je povinný opustiť a ďalej nepoužívať Portál.

VI. Ochrana súkromia

6.1 Ak je Portál optimalizovaný na spracúvanie súborov typu cookies a/alebo prostredníctvom neho dochádza k spracúvaniu osobných údajov Používateľa uplatňujú sa Podmienky ochrany osobných údajov. Aktuálne je Portál optimalizovaný na využívanie súborov typu cookies.

6.2 Podmienkami ochrany súkromia Prevádzkovateľ plní všetky svoje informačné povinnosti podľa čl. 13 a 14 GDPR a Používateľ svojou návštevou Portálu a používaním Služieb informačnej spoločnosti potvrdzuje svoje oboznámenie sa s nimi.

6.3 Prevádzkovateľ nepoužíva žiadny automatizovaný monitorovací systém na vyhľadávanie a/alebo analýzu protiprávneho obsahu na Portáli.

6.4 Pri návšteve Portálu Prevádzkovateľ zaznamenáva IP adresu prípadne ďalšie online informácie o zariadení Používateľa prostredníctvom súborov cookies alebo prostredníctvom webového prehliadača, ktoré môžu byť nepriamo spojiteľné s možnosťou identifikácie Používateľa. Zaznamenávanie IP adresy slúži primárne na a) zabezpečenie prenosu komunikácie, a to v trvaní nevyhnutom na tento účel, b) zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti elektronických komunikačných sietí a služieb alebo na zistenie technických porúch a/alebo chýb pri prenose elektronických komunikácií, a to v trvaní nevyhnutnom na tento účel. Prevádzkovateľ nemôže vylúčiť poskytnutie tzv. údajov týkajúcich sa elektronickej komunikácie, vrátane tzv. elektronických komunikačných metadát zahŕňajúcich aj IP adresu Používateľa oprávneným orgánom verejnej moci pri plnení ich úloh a povinností podľa osobitných zákonov (napr. policajné orgány pri vyšetrovaní trestných činov) resp. pri oznamovaní skutočností týkajúcich sa podozrenia zo spáchania trestných činov.

VII. Zodpovednosť za Portál

7.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prenášané informácie medzi Portálom a koncovým zariadením Používateľa, pretože prenos týchto informácií iniciuje svojou aktivitou Používateľ, Prevádzkovateľ nevyberá svojich Používateľov a ani nevyberá a neupravuje informácie, ktoré sú prenášané (tzv. „mere conduit“).

7.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie poskytnuté Používateľom a uložené na Portáli na jeho žiadosť, ak Prevádzkovateľ nemá skutočnú vedomosť o protiprávnosti uložených informácií alebo o protiprávnej povahe konania Používateľa a na odstránenie alebo zamedzenie prístupu Prevádzkovateľom koná bez zbytočného odkladu (tzv. hosting).

7.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za automatické, dočasné a prechodné uloženie informácií do pamäte elektronického zariadenia slúžiaceho na vyhľadávanie informácií (napr. browser, počítač), ktoré je urobené výlučne za účelom zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť (tzv. caching)

7.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne výpadky a chybovosť Portálu, to neplatí ak je v rámci individuálneho vzťahu s obchodným partnerom Prevádzkovateľa dohodnuté inak.

7.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Portálu ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Portálu, nemožnosti jeho použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek jeho poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí kybernetickým útokom alebo iným zlyhaním; to neplatí ak je v rámci individuálneho vzťahu s obchodným partnerom Prevádzkovateľa dohodnuté inak.

7.6 Prevádzkovateľ poskytuje Portál tak ako stojí a leží bez akýchkoľvek záruk alebo doplnkových vyhlásení.

7.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne interakcie, komunikáciu a prípadné právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Používateľmi v dôsledku používania Portálu a/alebo jeho častí, vrátane jeho prípadných škodlivých následkov na práva a slobody zainteresovaných Používateľov alebo iných osôb.

7.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by boli spôsobené v príčinnej súvislosti s kompromitáciou prístupového hesla k Portálu a/alebo častí z dôvodov na strane Používateľa (napr. vyzradenie hesla tretej osobe, nezachovávanie primeranej miery opatrnosti, pozitívne akcie používateľa na phising atď.).

7.9 Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie, PR článkov či inak uvedené na Portáli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Portálu. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je a ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

VIII. Autorské práva

8.1 Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Portálu, predovšetkým šíriť obsah Portálu a udeľovať súhlas na ich použitie alebo je Prevádzkovateľ inak oprávnený daný obsah používať. V jednotlivých prípadoch môže byť uvedený odkaz na držiteľa alebo vykonávateľa autorských práv.

8.2 Používateľ nenadobúda používaním Portálu a/alebo využívaním Služieb informačnej spoločnosti žiadne majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k obsahu, ktorý je zverejnený na Portáli; tým nie je dotknutá možnosť Používateľa prezerať si obsah Portálu a užívať pre svoju vlastnú / domácu potrebu v súlade s týmito Podmienkami používania.

8.3 Používateľ nesmie pri využívaní Služieb informačnej spoločnosti porušiť alebo ohroziť autorské práva a práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

8.4 Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť podozrenie z porušenia autorských práv a práv duševného vlastníctva v súvislosti s týmito Podmienkami používania bez ohľadu na to, či porušujúcou osobou je Používateľ alebo tretia strana.

IX. Odkazy

9.1 Všetky odkazy na Portáli v akejkoľvek forme (napr. URL odkaz, Plug in, aktívny banner, tzv. call to action button), ktoré budú umiestnené v sieti internet v dôsledku aktívneho konania tretej strany, ktorá nekoná v rozsahu dovolenej osobnej  činnosti (tzn. napr. komentovanie príspevku a zdieľanie na osobnom profile jednotlivca na sociálnej sieti, príp. v internetovej diskusii) musia byť vopred písomne odsúhlasené zo strany Prevádzkovateľa (napr. ak odkazy smerujú na Portál v rámci obchodnej alebo inej profesionálnej činnosti na oficiálnych weboch obchodnej spoločnosti), ak nie je dohodnuté v individuálnej zmluve s Prevádzkovateľom inak.

9.2 Žiadne odkazy na Portáli, bez ohľadu na to, či sa vyžaduje súhlas podľa predchádzajúceho bodu alebo nie, nesmú poškodzovať Prevádzkovateľa, jeho záujmy a nesmú mať hanlivý alebo vulgárny charakter.

9.2 Podmienkou pre udelenie súhlasu so zriadením odkazu na Portáli je súhlas prevádzkovateľa inej webovej stránky, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Portál spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na Portáli.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Podmienky používania sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa o zmier dohodou v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto Podmienok používania.

10.2 Obsah Portálu nie je určený k používaniu a/ alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Portálu alebo akejkoľvek jeho časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

10.3 Neplatnosť časti týchto Podmienok používania nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení.

10.4 Tieto Podmienky používania sa primeraným spôsobom vzťahujú aj na služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom sociálnych sietí.

10.5 Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením týchto Podmienok používania. V prípade, ak Používateľ spôsobí porušením týchto Podmienok používania, používaním Portálu alebo využívaním Služieb informačnej spoločnosti škodu tretej osobe, je povinný ju na vyzvanie uhradiť sám bez zaťaženia Prevádzkovateľa.

10.6 Používateľ má aj pred začatím používania Portálu a/alebo Služieb informačnej spoločnosti právo Prevádzkovateľovi zaslať návrh a/alebo podnet na úpravu týchto Podmienok používania a iniciovať tak rokovanie o ich prípadnej zmene, doplnení alebo spresnení.

10.7 Prevádzkovateľ je oprávnené kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok používania z nasledovných dohodnutých dôvodov, s čím Používateľ súhlasí:

a. zmena legislatívy, rozhodnutie alebo zmena prístupu príslušného orgánu verejnej moci, ktoré má podľa Prevádzkovateľa vplyv na tieto Podmienky používania;

b. zmena obchodného modelu alebo marketingovej stratégie Prevádzkovateľa;

c. zmena technických možností pre poskytovanie služieb vrátane zmeny dodávateľov technickej alebo konzultačnej podpory;

d. gramatické, štylistické a drobné zmeny;

e. akákoľvek zmeny, ktoré nepredstavujú zhoršenie postavenia Používateľa v porovnaní s predchádzajúcou verziou Podmienky používania;

f. iné oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa;

pričom zmena je účinná zverejnením upravenej verzie Podmienok používania na Portáli.

Tieto Podmienky používania sú platné od 01. 09. 2020.